Vui lòng đăng nhập trước để chơi trò chơi
Array ( [vip1] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N</td> <td style="text-align: center;">VIP&nbsp;1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU T&Iacute;CH LŨY (TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN GỬI T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU XUỐNG HẠNG&nbsp;(TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP THƯỞNG <br />(TIỀN THƯỞNG KHI N&Acirc;NG CẤP)</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ&nbsp;H&Agrave;NG NG&Agrave;Y <br />(THỂ THAO)</td> <td style="text-align: center;">1.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ&nbsp;H&Agrave;NG NG&Agrave;Y <br />(LIVE CASINO)</td> <td style="text-align: center;">0.40%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y <br />(SLOT GAMES)</td> <td style="text-align: center;">0.40%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HẠN MỨC R&Uacute;T TIỀN TRONG NG&Agrave;Y</td> <td style="text-align: center;">KH&Ocirc;NG GIỚI HẠN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">QU&Agrave; TẶNG ĐỘC QUYỀN</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V&Eacute; KỲ NGHỈ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip2] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N</td> <td style="text-align: center;">VIP 2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU T&Iacute;CH LŨY (TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">1,000,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN GỬI T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">200,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU DUY TR&Igrave;&nbsp;(TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">130,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT</td> <td style="text-align: center;">288,000<br />(x5 doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP THƯỞNG <br />(TIỀN THƯỞNG KHI N&Acirc;NG CẤP)</td> <td style="text-align: center;">288,000<br />(x5&nbsp;doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(THỂ THAO)</td> <td style="text-align: center;">1.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(LIVE CASINO)</td> <td style="text-align: center;">0.45%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(SLOT GAMES)</td> <td style="text-align: center;">0.45%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HẠN MỨC R&Uacute;T TIỀN TRONG NG&Agrave;Y</td> <td style="text-align: center;">KH&Ocirc;NG GIỚI HẠN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">QU&Agrave; TẶNG ĐỘC QUYỀN</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V&Eacute; KỲ NGHỈ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip3] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N</td> <td style="text-align: center;">VIP 3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU T&Iacute;CH LŨY (TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">1,800,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN GỬI T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">300,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU DUY TR&Igrave;&nbsp;(TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">230,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT</td> <td style="text-align: center;">388,000<br />(x5 doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP THƯỞNG <br />(TIỀN THƯỞNG KHI N&Acirc;NG CẤP)</td> <td style="text-align: center;">388,000<br />(x5&nbsp;doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(THỂ THAO)</td> <td style="text-align: center;">1.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(LIVE CASINO)</td> <td style="text-align: center;">0.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(SLOT GAMES)</td> <td style="text-align: center;">0.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HẠN MỨC R&Uacute;T TIỀN TRONG NG&Agrave;Y</td> <td style="text-align: center;">KH&Ocirc;NG GIỚI HẠN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">QU&Agrave; TẶNG ĐỘC QUYỀN</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V&Eacute; KỲ NGHỈ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip4] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N</td> <td style="text-align: center;">VIP 4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU T&Iacute;CH LŨY (TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">3,500,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN GỬI T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">500,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU DUY TR&Igrave;&nbsp;(TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">380,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT</td> <td style="text-align: center;">688,000<br />(x5 doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP THƯỞNG <br />(TIỀN THƯỞNG KHI N&Acirc;NG CẤP)</td> <td style="text-align: center;">688,000&nbsp;đồng<br />(x5&nbsp;doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(THỂ THAO)</td> <td style="text-align: center;">1.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(LIVE CASINO)</td> <td style="text-align: center;">0.55%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(SLOT GAMES)</td> <td style="text-align: center;">0.55%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HẠN MỨC R&Uacute;T TIỀN TRONG NG&Agrave;Y</td> <td style="text-align: center;">KH&Ocirc;NG GIỚI HẠN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">QU&Agrave; TẶNG ĐỘC QUYỀN</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V&Eacute; KỲ NGHỈ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip5] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N</td> <td style="text-align: center;">VIP 5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU T&Iacute;CH LŨY (TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">6,000,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN GỬI T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">800,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU DUY TR&Igrave;&nbsp;(TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">680,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT</td> <td style="text-align: center;">888,000<br />(x5 doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP THƯỞNG <br />(TIỀN THƯỞNG KHI N&Acirc;NG CẤP)</td> <td style="text-align: center;">888,000<br />(x5&nbsp;doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(THỂ THAO)</td> <td style="text-align: center;">1.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(LIVE CASINO)</td> <td style="text-align: center;">0.60%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(SLOT GAMES)</td> <td style="text-align: center;">0.60%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HẠN MỨC R&Uacute;T TIỀN TRONG NG&Agrave;Y</td> <td style="text-align: center;">KH&Ocirc;NG GIỚI HẠN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">QU&Agrave; TẶNG ĐỘC QUYỀN</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V&Eacute; KỲ NGHỈ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip6] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N</td> <td style="text-align: center;">VIP 6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU T&Iacute;CH LŨY (TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">8,000,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN GỬI T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">1,000,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU DUY TR&Igrave;&nbsp;(TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">1,000,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT</td> <td style="text-align: center;">1,288,000<br />(x5 doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP THƯỞNG <br />(TIỀN THƯỞNG KHI N&Acirc;NG CẤP)</td> <td style="text-align: center;">1,288,000<br />(x5&nbsp;doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(THỂ THAO)</td> <td style="text-align: center;">1.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(LIVE CASINO)</td> <td style="text-align: center;">0.65%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(SLOT GAMES)</td> <td style="text-align: center;">0.65%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HẠN MỨC R&Uacute;T TIỀN TRONG NG&Agrave;Y</td> <td style="text-align: center;">KH&Ocirc;NG GIỚI HẠN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">QU&Agrave; TẶNG ĐỘC QUYỀN</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V&Eacute; KỲ NGHỈ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: center; white-space-collapse: preserve;">&nbsp;</span></p> [vip7] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N</td> <td style="text-align: center;">VIP 7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU T&Iacute;CH LŨY (TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">20,000,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN GỬI T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">2,000,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU DUY TR&Igrave;&nbsp;(TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">2,200,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT</td> <td style="text-align: center;">1,888,000<br />(x5 doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP THƯỞNG <br />(TIỀN THƯỞNG KHI N&Acirc;NG CẤP)</td> <td style="text-align: center;">1,888,000<br />(x5&nbsp;doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(THỂ THAO)</td> <td style="text-align: center;">1.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(LIVE CASINO)</td> <td style="text-align: center;">0.70%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(SLOT GAMES)</td> <td style="text-align: center;">0.70%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HẠN MỨC R&Uacute;T TIỀN TRONG NG&Agrave;Y</td> <td style="text-align: center;">KH&Ocirc;NG GIỚI HẠN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">QU&Agrave; TẶNG ĐỘC QUYỀN</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V&Eacute; KỲ NGHỈ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip8] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N</td> <td style="text-align: center;">VIP 8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU T&Iacute;CH LŨY (TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">30,000,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN GỬI T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">3,000,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU DUY TR&Igrave;&nbsp;(TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">3,800,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT</td> <td style="text-align: center;">2,888,000<br />(x5 doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP THƯỞNG <br />(TIỀN THƯỞNG KHI N&Acirc;NG CẤP)</td> <td style="text-align: center;">2,888,000<br />(x5&nbsp;doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(THỂ THAO)</td> <td style="text-align: center;">1.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(LIVE CASINO)</td> <td style="text-align: center;">0.80%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(SLOT GAMES)</td> <td style="text-align: center;">0.80%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HẠN MỨC R&Uacute;T TIỀN TRONG NG&Agrave;Y</td> <td style="text-align: center;">KH&Ocirc;NG GIỚI HẠN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">QU&Agrave; TẶNG ĐỘC QUYỀN</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V&Eacute; KỲ NGHỈ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: center; white-space-collapse: preserve;">&nbsp;</span></p> [vip9] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N</td> <td style="text-align: center;">VIP 9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU T&Iacute;CH LŨY (TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">50,000,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN GỬI T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">5,000,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU DUY TR&Igrave;&nbsp;(TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">7,000,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT</td> <td style="text-align: center;">3,888,000<br />(x5 doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP THƯỞNG <br />(TIỀN THƯỞNG KHI N&Acirc;NG CẤP)</td> <td style="text-align: center;">3,888,000<br />(x5&nbsp;doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(THỂ THAO)</td> <td style="text-align: center;">1.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(LIVE CASINO)</td> <td style="text-align: center;">0.90%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(SLOT GAMES)</td> <td style="text-align: center;">0.90%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HẠN MỨC R&Uacute;T TIỀN TRONG NG&Agrave;Y</td> <td style="text-align: center;">KH&Ocirc;NG GIỚI HẠN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">QU&Agrave; TẶNG ĐỘC QUYỀN</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V&Eacute; KỲ NGHỈ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> </tbody> </table> [vip10] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N</td> <td style="text-align: center;">VIP&nbsp;10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU T&Iacute;CH LŨY (TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">BẰNG LỜI MỜI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN GỬI T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">BẰNG LỜI MỜI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU DUY TR&Igrave;&nbsp;(TRONG NG&Agrave;Y)</td> <td style="text-align: center;">BẰNG LỜI MỜI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT</td> <td style="text-align: center;">4,888,000<br />(x5 doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP THƯỞNG <br />(TIỀN THƯỞNG KHI N&Acirc;NG CẤP)</td> <td style="text-align: center;">4,888,000<br />(x5&nbsp;doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(THỂ THAO)</td> <td style="text-align: center;">1.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(LIVE CASINO)</td> <td style="text-align: center;">1.00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(SLOT GAMES)</td> <td style="text-align: center;">1.00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HẠN MỨC R&Uacute;T TIỀN TRONG NG&Agrave;Y</td> <td style="text-align: center;">KH&Ocirc;NG GIỚI HẠN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">QU&Agrave; TẶNG ĐỘC QUYỀN</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V&Eacute; KỲ NGHỈ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> </tbody> </table> )
  • VIP 1
  • VIP 2
  • VIP 3
  • VIP 4
  • VIP 5
  • VIP 6
  • VIP 7
  • VIP 8
  • VIP 9
  • VIP 10
VIP 1
Thêm Thông Tin
VIP 1
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 1
DOANH THU TÍCH LŨY (TRONG NGÀY) -
TIỀN GỬI TÍCH LŨY (TRONG NGÀY) -
DOANH THU XUỐNG HẠNG (TRONG NGÀY) -
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT -
CẤP THƯỞNG
(TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP)
-
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(THỂ THAO)
1.50%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(LIVE CASINO)
0.40%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(SLOT GAMES)
0.40%
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY KHÔNG GIỚI HẠN
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT -
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN -
VÉ KỲ NGHỈ -
VIP 2
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 2
DOANH THU TÍCH LŨY (TRONG NGÀY) 1,000,000,000
TIỀN GỬI TÍCH LŨY (TRONG NGÀY) 200,000,000
DOANH THU DUY TRÌ (TRONG NGÀY) 130,000,000
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 288,000
(x5 doanh thu)
CẤP THƯỞNG
(TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP)
288,000
(x5 doanh thu)
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(THỂ THAO)
1.50%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(LIVE CASINO)
0.45%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(SLOT GAMES)
0.45%
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY KHÔNG GIỚI HẠN
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN -
VÉ KỲ NGHỈ -
VIP 3
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 3
DOANH THU TÍCH LŨY (TRONG NGÀY) 1,800,000,000
TIỀN GỬI TÍCH LŨY (TRONG NGÀY) 300,000,000
DOANH THU DUY TRÌ (TRONG NGÀY) 230,000,000
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 388,000
(x5 doanh thu)
CẤP THƯỞNG
(TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP)
388,000
(x5 doanh thu)
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(THỂ THAO)
1.50%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(LIVE CASINO)
0.50%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(SLOT GAMES)
0.50%
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY KHÔNG GIỚI HẠN
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN -
VÉ KỲ NGHỈ -
VIP 4
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 4
DOANH THU TÍCH LŨY (TRONG NGÀY) 3,500,000,000
TIỀN GỬI TÍCH LŨY (TRONG NGÀY) 500,000,000
DOANH THU DUY TRÌ (TRONG NGÀY) 380,000,000
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 688,000
(x5 doanh thu)
CẤP THƯỞNG
(TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP)
688,000 đồng
(x5 doanh thu)
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(THỂ THAO)
1.50%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(LIVE CASINO)
0.55%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(SLOT GAMES)
0.55%
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY KHÔNG GIỚI HẠN
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN -
VÉ KỲ NGHỈ -
VIP 5
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 5
DOANH THU TÍCH LŨY (TRONG NGÀY) 6,000,000,000
TIỀN GỬI TÍCH LŨY (TRONG NGÀY) 800,000,000
DOANH THU DUY TRÌ (TRONG NGÀY) 680,000,000
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 888,000
(x5 doanh thu)
CẤP THƯỞNG
(TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP)
888,000
(x5 doanh thu)
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(THỂ THAO)
1.50%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(LIVE CASINO)
0.60%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(SLOT GAMES)
0.60%
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY KHÔNG GIỚI HẠN
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN ✔️
VÉ KỲ NGHỈ -
VIP 6
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 6
DOANH THU TÍCH LŨY (TRONG NGÀY) 8,000,000,000
TIỀN GỬI TÍCH LŨY (TRONG NGÀY) 1,000,000,000
DOANH THU DUY TRÌ (TRONG NGÀY) 1,000,000,000
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 1,288,000
(x5 doanh thu)
CẤP THƯỞNG
(TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP)
1,288,000
(x5 doanh thu)
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(THỂ THAO)
1.50%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(LIVE CASINO)
0.65%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(SLOT GAMES)
0.65%
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY KHÔNG GIỚI HẠN
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN ✔️
VÉ KỲ NGHỈ -

 

VIP 7
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 7
DOANH THU TÍCH LŨY (TRONG NGÀY) 20,000,000,000
TIỀN GỬI TÍCH LŨY (TRONG NGÀY) 2,000,000,000
DOANH THU DUY TRÌ (TRONG NGÀY) 2,200,000,000
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 1,888,000
(x5 doanh thu)
CẤP THƯỞNG
(TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP)
1,888,000
(x5 doanh thu)
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(THỂ THAO)
1.50%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(LIVE CASINO)
0.70%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(SLOT GAMES)
0.70%
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY KHÔNG GIỚI HẠN
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN ✔️
VÉ KỲ NGHỈ -
VIP 8
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 8
DOANH THU TÍCH LŨY (TRONG NGÀY) 30,000,000,000
TIỀN GỬI TÍCH LŨY (TRONG NGÀY) 3,000,000,000
DOANH THU DUY TRÌ (TRONG NGÀY) 3,800,000,000
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 2,888,000
(x5 doanh thu)
CẤP THƯỞNG
(TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP)
2,888,000
(x5 doanh thu)
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(THỂ THAO)
1.50%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(LIVE CASINO)
0.80%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(SLOT GAMES)
0.80%
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY KHÔNG GIỚI HẠN
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN ✔️
VÉ KỲ NGHỈ ✔️

 

VIP 9
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 9
DOANH THU TÍCH LŨY (TRONG NGÀY) 50,000,000,000
TIỀN GỬI TÍCH LŨY (TRONG NGÀY) 5,000,000,000
DOANH THU DUY TRÌ (TRONG NGÀY) 7,000,000,000
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 3,888,000
(x5 doanh thu)
CẤP THƯỞNG
(TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP)
3,888,000
(x5 doanh thu)
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(THỂ THAO)
1.50%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(LIVE CASINO)
0.90%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(SLOT GAMES)
0.90%
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY KHÔNG GIỚI HẠN
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN ✔️
VÉ KỲ NGHỈ ✔️
VIP 10
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 10
DOANH THU TÍCH LŨY (TRONG NGÀY) BẰNG LỜI MỜI
TIỀN GỬI TÍCH LŨY (TRONG NGÀY) BẰNG LỜI MỜI
DOANH THU DUY TRÌ (TRONG NGÀY) BẰNG LỜI MỜI
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 4,888,000
(x5 doanh thu)
CẤP THƯỞNG
(TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP)
4,888,000
(x5 doanh thu)
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(THỂ THAO)
1.50%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(LIVE CASINO)
1.00%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(SLOT GAMES)
1.00%
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY KHÔNG GIỚI HẠN
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN ✔️
VÉ KỲ NGHỈ ✔️
1. Mỗi cấp độ VIP đạt doanh thu và tiền gửi tích lũy sẽ tự động nâng cấp.
2. Duy trì cấp VIP được tính 30 ngày một lần, Nếu không đạt được mục tiêu doanh thu sẽ tự động bị hạ cấp.
3. (Tiền thưởng sinh nhật) chỉ có thể được nhận mỗi năm một lần.
4. (Phần thưởng nâng cấp) chỉ có thể được nhận một lần cho mỗi cấp VIP.
5. (Tiền thưởng hàng tuần) chỉ có thể được nhận vào thứ Hai hàng tuần.
6. Tất cả tiền thưởng phải đạt được mục tiêu doanh thu trước khi có thể rút.
7. (Giải thưởng độc quyền) và (Vé nghỉ lễ) vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết.
8. K9WIN có quyền giải thích, thay đổi và vô hiệu hóa các quy định của thành viên VIP.
9. Áp dụng Điều khoản & Điều kiện Khuyến mại Chung.